Tóm tắt hành trình tìm dường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.NO COPY

Photo of author

By Camila

Tóm tắt hành trình tìm dường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.NO COPY

0 bình luận về “Tóm tắt hành trình tìm dường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.NO COPY”

 1. – Ngày 18 / 6 / 1919, gửi Bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai.

  –  7 / 1920, đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.

  -12 /1920, tham dự Đại hội của Đảng Xã hội Pháp 

  – 1921, tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri

  –  6 / 1923, đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành.

  – 1924, tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản

  – 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu.

  – 6 / 1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với nồng cốt là tổ chức Cộng Sản đoàn

  – 1925, xuất bản báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  – 1927, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.

  – 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

  Xin hay nhất

 2. Trả lời 

  * Năm 1911, Nguyễn tất thành rời bến cảng nhà rồng, sang phương tây tìm đường cứu nước 

  * từ năm 1911-1917,Nguyễn tất thành đi qua nhiều nước ở châu Âu, châu mĩ, châu phi 

  * năm 1917

  +Nguyễn tất thành trở lại pháp, tham gia các hoạt động trong phong trào công nhân và hội những người VN yêu nước. 

  +Nguyễn tất thành còn viết báo, truyền đơn, tranh thủ các diễn đàn, hoặc các buổi mít tinh để tuyên truyền cho cách mạng VN 

  * tại đây Nguyễn tất thành đã tiếp thu được các ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga và tư tưởng yêu nước của người đã có nhiều chuyển biến. 

Viết một bình luận