tính nhanh A = -( – 518) +( – 163) – 515 + 60 tìm x a) /x-2009/=-5+10+-15+20-25+…+100

Photo of author

By Natalia

tính nhanh A = -( – 518) +( – 163) – 515 + 60
tìm x a) /x-2009/=-5+10+-15+20-25+…+100
Leave a Comment