tính nhanh các tổng sau: 3,3+4,4+5,5+6,6+7,7+8,8+9,9+11+12,1+13,2=

Photo of author

By Adalyn

tính nhanh các tổng sau: 3,3+4,4+5,5+6,6+7,7+8,8+9,9+11+12,1+13,2=

0 bình luận về “tính nhanh các tổng sau: 3,3+4,4+5,5+6,6+7,7+8,8+9,9+11+12,1+13,2=”

 1. 3,3+4,4+5,5+6,6+7,7+8,8+9,9+11+12,1+13,2

  =  ( 3,3 + 7,7 ) + ( 6,6 + 4,4 ) + 5,5 + ( 9,9 + 12,1 )   + ( 8,8  + 13,2 ) + 11

  =  11 + 11 + 5,5 + 22 + 22 + 11

  =  11 × 3 + 22 × 2 + 5,5  

  = 33 + 44 + 5,5 

  = 82,5

 2. =(3,3+7,7)+(4,4+6,6)+(8,8+13,2)+(9,9+12,1)+11+5,5

  =11+11+22+22+11+5,5
  =11+11+11+11+11+11+11+5,5

  =11×7 + 5,5

  =77+5,5

  =82,5

Viết một bình luận