Tính rút gọn: a, 2a-2/3-2b+3a-2ab : 1/4a+4 b, 2x/25-4b^2 : 1/2,5+b c, 25b^2-1/ab-3a+3b-9 : 10b-2/a+3 d, 2x-3a/2a + 3a-3x/4ax . 2ax/a-x e, 5a+5b/3a

By Sarah

Tính rút gọn: a, 2a-2/3-2b+3a-2ab : 1/4a+4 b, 2x/25-4b^2 : 1/2,5+b c, 25b^2-1/ab-3a+3b-9 : 10b-2/a+3 d, 2x-3a/2a + 3a-3x/4ax . 2ax/a-x e, 5a+5b/3ab^2 . ab/a+b + 9b-25/15b f, y/5ax-2abx . ax/y + 2b-2/6b-15 g, 2b+2/2b-b^2 : b+1/b + 2b+2/3b-6 h, 14b+19/10b-15 + 4a+4b/3a-2ab : a+b/2a
Viết một bình luận