Tính thuận tiện a)15,27-4,18-2,09 b)45,28+52,17-15,28-12,17 c)54,27+16,9-2,27 d)7/15+7/4+8/15+5/4

Photo of author

By Piper

Tính thuận tiện
a)15,27-4,18-2,09
b)45,28+52,17-15,28-12,17
c)54,27+16,9-2,27
d)7/15+7/4+8/15+5/4
Leave a Comment