Tính vận tốc của một người đi xe đạp.Biết người đó đi được 20,4km trong 1 giờ 42 phút

Photo of author

By Raelynn

Tính vận tốc của một người đi xe đạp.Biết người đó đi được 20,4km trong 1 giờ 42 phút
Leave a Comment