Tính vận tốc của một người đi xe đạp.Biết người đó đi được 20,4km trong 1 giờ 42 phút

Photo of author

By Raelynn

Tính vận tốc của một người đi xe đạp.Biết người đó đi được 20,4km trong 1 giờ 42 phút

0 bình luận về “Tính vận tốc của một người đi xe đạp.Biết người đó đi được 20,4km trong 1 giờ 42 phút”

 1. Đổi `1h42′ = 1,7h`

  Vận tốc của người đi xe đạp đó là :

  ` 20,4 : 1,7 = 12((km)/h)`

     Đáp số : `12 (km)/h`

 2. Đáp án:

  `12km//giờ`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `1` giờ `42` phút = `1,7` giờ
  Vận tốc của người đi xem đạp là:
  `20,4:1,7=12(km//giờ)`
  Đáp số:`12km//giờ`

Viết một bình luận