Tổng của 1 số tự nhiên và 1 số thập phân là 62,42. khi cộng hai số này một bạn quên mất dấu ở số thập phân và đặt tính cộng như số tự nhiên nên kaats

Photo of author

By Charlie

Tổng của 1 số tự nhiên và 1 số thập phân là 62,42. khi cộng hai số này một bạn quên mất dấu ở số thập phân và đặt tính cộng như số tự nhiên nên kaats quả sai là 3569. Tìm số thập phân và số tự nhiên đã cho.
Viết một bình luận