Tổng của 3 số là 69,6. Lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai ta được 1,5. Lấy số thứ 2 chia cho số thứ 3 được 2. Em hãy tìm các số đó

Photo of author

By Peyton

Tổng của 3 số là 69,6. Lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai ta được 1,5. Lấy số thứ 2 chia cho số thứ 3 được 2. Em hãy tìm các số đó
Viết một bình luận