Tổng của ba số abc là 10 tổng số A và B là 5,8 tổng A và C là 6,7 tìm mỗi số abc

By Julia

Tổng của ba số abc là 10 tổng số A và B là 5,8 tổng A và C là 6,7 tìm mỗi số abc

0 bình luận về “Tổng của ba số abc là 10 tổng số A và B là 5,8 tổng A và C là 6,7 tìm mỗi số abc”

 1.  Tổng của 2 lần a và b với c là :

       5,8 + 6,7 = 12,5

   Số a là :

       12,5 – 10 = 2,5

  Số b là :

      10 – 6,7 = 3,3

  Số c là :

     10 – 5,8 = 4,2

                      Đáp số : a : 2,5

                                    b : 3,3

                                    c, 4,2

   

  Trả lời

Viết một bình luận