Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 122,7 Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 133,5 Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là: 143,8 Tìm mỗi số đó? _

By Autumn

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 122,7
Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 133,5
Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là: 143,8
Tìm mỗi số đó?
_ Ai trả lời nhanh mk vote 5 sao nhé _
Viết một bình luận