Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 122,7 Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 133,5 Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là: 143,8 Tìm mỗi số đó? _

Photo of author

By Autumn

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 122,7
Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 133,5
Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là: 143,8
Tìm mỗi số đó?
_ Ai trả lời nhanh mk vote 5 sao nhé _

0 bình luận về “Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 122,7 Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 133,5 Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là: 143,8 Tìm mỗi số đó? _”

 1.          Tổng 2 lần vủa 3 số là :

        $122,7 + 133,5 + 143,8 = 400$

           Tổng của 3 số là :

                      $400 : 2 = 200$

    Số thứ nhất laf : $200 – 133,5 = 66,5$

   Số thứ 2 là : $200 – 143,8 = 52,6$

   Số thứ 3 là : $200 – 122,7 = 77,3$

   

 2. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Tổng ba số là:

  (122,7+133,5+143,8):2=200

  Số thứ ba là:

  200-122,7=77,3

  Số thứ nhất là:

  200-133,5=66,5

  Số thứ hai là:

  200-143,8=56,2

  Chúc bạn học tốt nha

  Vừa nãy mình ấn nhầm

Viết một bình luận