tổng số hạt cơ bản trong ngtử M là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số không mang điện là 22 thì M là ngtố gì

Photo of author

By Adalyn

tổng số hạt cơ bản trong ngtử M là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số không mang điện là 22 thì M là ngtố gì
Leave a Comment