TRẢ LỜI NHANH và ĐÚNG Mình cho TRẢ LỜI HAY NHẤT GIÚP MÌNH NHA!!! >_<

Photo of author

By Eliza

TRẢ LỜI NHANH và ĐÚNG Mình cho TRẢ LỜI HAY NHẤT GIÚP MÌNH NHA!!! >_< Sưu tầm 20 câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu thành ở địa phương mình, nhất là những câu đặc sắc, mang tính địa phương LƯU Ý: KHÔNG SAO CHÉP MẠNG
Leave a Comment