Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài OM

Photo of author

By Faith

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài OM
Leave a Comment