trên tia Ox , vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm ‘ OB = 8 cm a , tính độ dài đoạn thẳng AB B , lấy điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ

Photo of author

By Eloise

trên tia Ox , vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm ‘ OB = 8 cm
a , tính độ dài đoạn thẳng AB
B , lấy điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ dài đoạn thẳng AC
C , vẽ Oy là tia đối của tia Ox . Trên tia Oy lấy 2 điểm D sao cho OD = 4 cm . Hãy so sánh AC và AD
nhớ vẽ hình giúp mk nha
Leave a Comment