Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến của quân dân hà nội và các tỉnh đồng bằng bắc kì(1873-1874)

Photo of author

By Maya

Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến của quân dân hà nội và các tỉnh đồng bằng bắc kì(1873-1874)
Leave a Comment