trình bày rõ ra , làm theo cách lớp 6 so sánh a) $\frac{71}{54}$ và $\frac{22}{37}$ b) 23/94 và 11/47

By Reagan

trình bày rõ ra , làm theo cách lớp 6
so sánh
a) $\frac{71}{54}$ và $\frac{22}{37}$
b) 23/94 và 11/47

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận