Trong câu lạc bộ câu lông,số học sinh lớp 4 ít hơn số học sinh lớp 5 là 18 bạn ,biết rằng 1/4 số học sinh lớp 5 bằng 1/2 số học sinh lớp 4.Hỏi trong c

Photo of author

By Kinsley

Trong câu lạc bộ câu lông,số học sinh lớp 4 ít hơn số học sinh lớp 5 là 18 bạn ,biết rằng 1/4
số học sinh lớp 5 bằng 1/2 số học sinh lớp 4.Hỏi trong câu lạc bộ đó có bao nhiêu học sinh lớp 5 tham gia ?
Leave a Comment