Trong Đông -Xuân 1953-1954 quân đội ta đã mở những cuộc tấn công chiến lược nào?Em có nhận xét gì về các cuộc tiến công chiến lược đó?

Photo of author

By Arya

Trong Đông -Xuân 1953-1954 quân đội ta đã mở những cuộc tấn công chiến lược nào?Em có nhận xét gì về các cuộc tiến công chiến lược đó?
Leave a Comment