Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: A= – 1500 – { 5 mũ 3 × 2 mũ 3 – 11 × [7 mũ 2 – 5 × 2 mũ 3 + 8 (11 mũ 2 – 121)]} × (-2)

By Arianna

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
A= – 1500 – { 5 mũ 3 × 2 mũ 3 – 11 × [7 mũ 2 – 5 × 2 mũ 3 + 8 (11 mũ 2 – 121)]} × (-2)
Viết một bình luận