Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: A= – 1500 – { 5 mũ 3 × 2 mũ 3 – 11 × [7 mũ 2 – 5 × 2 mũ 3 + 8 (11 mũ 2 – 121)]} × (-2)

Photo of author

By Arianna

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
A= – 1500 – { 5 mũ 3 × 2 mũ 3 – 11 × [7 mũ 2 – 5 × 2 mũ 3 + 8 (11 mũ 2 – 121)]} × (-2)

0 bình luận về “Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: A= – 1500 – { 5 mũ 3 × 2 mũ 3 – 11 × [7 mũ 2 – 5 × 2 mũ 3 + 8 (11 mũ 2 – 121)]} × (-2)”

 1. Giải thích các bước giải :

  `↓↓↓`

  `A= -1500 – { 5^3 × 2^3 – 11 × [7^2 – 5 × 2^3 + 8 (11^2 – 121)]} . (-2)`

  `A=−1500−{125.8−11.[49−40+8(121−121)]}.(-2)`

  `A=−1500−{1000−11.(9+0)}.(-2)`

  `A=−1500−(1000−99).(-2)`

  `A=−1500−901.(-2)`

  `A=−1500−(-1802)`

  `A=302`

   

Viết một bình luận