trong kì thi olympic Chiến tham gia trả lời 20 câu hỏi. Mỗi câu đúng được 3 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm và cuối cùng Chiến được 24 điểm. Chiến trả

Photo of author

By Serenity

trong kì thi olympic Chiến tham gia trả lời 20 câu hỏi. Mỗi câu đúng được 3 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm và cuối cùng Chiến được 24 điểm. Chiến trả lời đúng mấy câu
Viết một bình luận