Trong mặt phẳng Oxy. Cho A(-2;-3) B(4;1).phép đồng dạng tỉ số k=1/2 biến A thành A’. B thành B’. Khi đó độ dài A’B’ là bao nhiêu?

Photo of author

By Madelyn

Trong mặt phẳng Oxy. Cho A(-2;-3) B(4;1).phép đồng dạng tỉ số k=1/2 biến A thành A’. B thành B’. Khi đó độ dài A’B’ là bao nhiêu?

0 bình luận về “Trong mặt phẳng Oxy. Cho A(-2;-3) B(4;1).phép đồng dạng tỉ số k=1/2 biến A thành A’. B thành B’. Khi đó độ dài A’B’ là bao nhiêu?”

 1. Đáp án:$\sqrt {13} $

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có độ dài AB là

  $\eqalign{   & \sqrt {{{(4 –  – 2)}^2} + {{(1 –  – 3)}^2}}   \cr    &  = 2\sqrt {13}  \cr} $

  Phép đồng dạng tỉ số k biến biến A thành A’. B thành B’ cho A’B’=kAB

  => A’B’=$2\sqrt {13}  \times \frac{1}{2} = \sqrt {13} $

   

 2. AB= √((4+2)²+( 1+3)²)= 2√13

  phép đồng dạng tỉ số k=1/2 biến A thành A’. B thành B’=> phép đồng dạng tỉ số k=1/2 biến AB thành A’B’ => A’B’=1/2AB= √13

Viết một bình luận