Trong mặt phẳng Oxy, cho phép đồng dạng F tỉ số 1/3 và 3 điểm A(-4;1) B(2;3) C(1;-1). Phép đồng dạng F biến ∆ABC thành ∆A’B’C’. Diện tích ∆A’B’C’ bằng

By Sadie

Trong mặt phẳng Oxy, cho phép đồng dạng F tỉ số 1/3 và 3 điểm A(-4;1) B(2;3) C(1;-1). Phép đồng dạng F biến ∆ABC thành ∆A’B’C’. Diện tích ∆A’B’C’ bằng
Viết một bình luận