Trong mặt phẳng tọa độ cho 7 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?

Photo of author

By Audrey

Trong mặt phẳng tọa độ cho 7 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?
Leave a Comment