Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = mx – 3 (m là tham số) và parabol (P): y = x² a) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A (1; 0) b) T

Photo of author

By Gabriella

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = mx – 3 (m là tham số) và parabol (P): y = x²
a) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A (1; 0)
b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $x_{1}$; $x_{2}$ thỏa mãn |$x_{1}$ – $x_{2}$| = 2
Viết một bình luận