trong một phép chia số bị chia là 208 dư là 18 hỏi số chia là bao nhiêu

By Hailey

trong một phép chia số bị chia là 208 dư là 18 hỏi số chia là bao nhiêu
Viết một bình luận