Trong một phép trừ , biết số bị trừ là 24 , hiệu là 0 .số trừ trong phép trừ đó là ?

Photo of author

By Madelyn

Trong một phép trừ , biết số bị trừ là 24 , hiệu là 0 .số trừ trong phép trừ đó là ?
Leave a Comment