Trong mp tọa độ Oxy, cho đt (d) có pt: y= (3 – m)x + m – 1. Tìm m để đt d // vs đt y= (m^2 + 1)x + 2m – 2

Photo of author

By Liliana

Trong mp tọa độ Oxy, cho đt (d) có pt: y= (3 – m)x + m – 1. Tìm m để đt d // vs đt y= (m^2 + 1)x + 2m – 2
Viết một bình luận