Trong phần ngữ điệu in đậm :”T ôi,một quả bom trên đồi.Nho hai quả dưới lòng đường.Chị Thao,một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ”, tác giả đã sử dụng

Photo of author

By Rose

Trong phần ngữ điệu in đậm :”T ôi,một quả bom trên đồi.Nho hai quả dưới lòng đường.Chị Thao,một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ”, tác giả đã sử dụng phép liên kết nào?
Leave a Comment