Từ 3 chữ số 7.8.6 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số sao cho các số đó đều chia hết cho cả 2 và 3

Photo of author

By Athena

Từ 3 chữ số 7.8.6 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số sao cho các số đó đều chia hết cho cả 2 và 3

0 bình luận về “Từ 3 chữ số 7.8.6 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số sao cho các số đó đều chia hết cho cả 2 và 3”

Viết một bình luận