từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 lập được bn số tự nhiên a/ chẵn có 4 chữ số khác nhau b/ lẻ có 7 chữ số khác nhau

Photo of author

By Caroline

từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 lập được bn số tự nhiên
a/ chẵn có 4 chữ số khác nhau
b/ lẻ có 7 chữ số khác nhau
Viết một bình luận