TÝnh tong B= 1+2+3+4…+20 C= 1+2+3+4…+1000

Photo of author

By Hadley

TÝnh tong
B= 1+2+3+4…+20
C= 1+2+3+4…+1000

0 bình luận về “TÝnh tong B= 1+2+3+4…+20 C= 1+2+3+4…+1000”

 1. Có một quy tắc rất hay chúng ta nên áp dụng 

  – Nếu cộng các số liên tiếp thì : ( Số cuối ) x ( Số cuối + 1 ) : 2 = Tổng

  Từ đó ta áp dụng vào hai bài toán B và C

  B = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 20 = $\frac{20. (20 + 1 )}{2}$  = 210

  C = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 1000 = $\frac{1000. (1000 + 1 )}{2}$  = 500 500

  Vậy B = 210 ; C = 500 500.

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `B= 1+2+3+4…+20`

  Số số hạng là :

  `B = ( 20 – 1 ) : 1 + 1 = 20 `

  Tổng là :

  `B = ( 1 + 20 ) . 20 : 2 =210 `

                                                  

  `C= 1+2+3+4…+1000`

  Số số hạng là :

  `C =  ( 1000 -1 ) : 1 + 1= 1000`

  Tổng là :

  `C = ( 1 + 1000 ) . 1000 : 2`

  `C = 500500`

Viết một bình luận