Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa vào tháng 8/1945 trong hoàn cảnh nào? A: P

Photo of author

By Liliana

Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa vào tháng 8/1945 trong hoàn cảnh nào?

A:
Phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
B:
Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
C:
Nhật đảo chính Pháp.
D:
Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật.
Trả lời sai
Leave a Comment