V. Hoàn tất bài hội thoại sau. A. Lan:Hi,(1)===-… Hoa:Hello,(2)===-. Lan:(3)

Photo of author

By Adalynn

V. Hoàn tất bài hội thoại sau.
A. Lan:Hi,(1)…………………………………….
Hoa:Hello,(2)…………………………………..
Lan:(3)………………………..are you?
Hoa:(4)………………..find,thank(5)………………..(6)…………………..you?
Lan:Very ưell,(7)…………………………….
B.Linh:(1)………………….,Hoa.(2)…………………are you?
Hoa:Oh,(3)……………………,Linh.I’m(4)…………………,thank you.(5)……………………you?
Linh:I’m fine,(6)……………………………..
Leave a Comment