Vai trò của Liên hợp quốc? Mối quan hệ của Việt Nam với Liên hợp quốc?

By Eva

Vai trò của Liên hợp quốc? Mối quan hệ của Việt Nam với Liên hợp quốc?

0 bình luận về “Vai trò của Liên hợp quốc? Mối quan hệ của Việt Nam với Liên hợp quốc?”

 1. * Vai trò của LHQ:

  – Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột khu vực.

  – Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, …giữa các quốc gia thành viên.

  – Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, ý tế, nhân đạo, giáo dục.

  * Mối quan hệ giữa VN với LHQ:

  – Việt Nam là thành viên chính thức thứ 149 của Liên hợp quốc ngày 20/9/1977.

  – Ngày 16/7/2007, Việt Nam lần đầu tiên trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kì 2008 – 2009 với số phiếu tán thành 96%.

  – Việt Nam đã thực hiện hiến chương của Liên hợp quốc nghiêm chỉnh và có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động của tổ chức này, nhờ đó vị trí và vai trò của Việt Nam trong Liên hợp quốc ngày càng được nâng cao.

  – Hiện nay, có nhiều tổ chức của Liên hợp quốc hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam như: FAO (quỹ nông nghiệp và lương thực LHQ); ILO (tổ chức lao động quốc tế); UNDP (chương trình phát triển LHQ); UNESCO (tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của LHQ);…

  Trả lời
 2. – Vai trò : Hội đồng bảo an là cơ quan của Liên hợp quốc có vai trò quan trọng nhất trong việc duy trì hoà bình, an ninh thế giới…

  Mối quan hệ của Việt Nam với Liên hợp quốc:Sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ cũng như về vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo. Tuy tổng số tiền viện trợ của LHQ dành cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua chỉ hơn 2 tỉ USD nhưng đã có ý nghĩa hết sức to lớn vì LHQ tập trung hỗ trợ nhiều lĩnh vực thiết yếu về phát triển kinh tế, xây dựng thể chế, pháp luật, giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp bách. LHQ cũng đã hỗ trợ Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn nhất sau chiến tranh trong điều kiện Việt Nam bị bao vây, cấm vận. Sự hợp tác này đã đạt được những kết quả tốt và có tác dụng tích cực, đáp ứng được yêu cầu của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn. Những kết quả này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của Việt Nam và LHQ trong việc khắc phục những mặt còn tồn tại, mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai bên, hỗ trợ tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò của LHQ trong thời kỳ mới.

  Trả lời

Viết một bình luận