Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi rông đanh?

Photo of author

By Daisy

Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi rông đanh?

0 bình luận về “Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi rông đanh?”

 1. – Mặc dù phái Gi-rông-đanh ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua, công nhân vẫn đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

  – Phái Gi-rông-đanh còn ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,… làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

  – Tháng 4-1792, chiến tranh giữa Pháp với liên quân phong kiến Áo – Phổ bùng nổ, đe dọa thành quả cách mạng.

  – Phái đại tư sản đứng đầu là nền quân chủ lập hiến tìm mọi cách cấu kết với lực lượng phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng.

  ⟹ Vì vậy quần chúng nhân dân phải tiếp tục nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

  chúc bạn học tốt

 2. Nhân dân Pari lật đổ phái Gi-rông-đanh vì:

  – Mặc dù phái Gi-rông-đanh ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện:

  + Ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua.

  + Công nhân vẫn đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

  – Phái Gi-rông-đanh ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,… làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

  – Tháng 4-1792, chiến tranh giữa Pháp với liên quân phong kiến Áo – Phổ bùng nổ, đe dọa thành quả cách mạng.

  – Phái đại tư sản đứng đầu là nền quân chủ lập hiến tìm mọi cách cấu kết với lực lượng phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng.

  ⟹ Vì vậy quần chúng nhân dân phải tiếp tục nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Viết một bình luận