Vì sao ở các thế kỉ X- XV, dân tộc ta phải liên tục tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm?

Photo of author

By Maya

Vì sao ở các thế kỉ X- XV, dân tộc ta phải liên tục tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm?
Leave a Comment