Việc nhà định đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Hoa nói lên điều gì

By Remi

Việc nhà định đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Hoa nói lên điều gì

0 bình luận về “Việc nhà định đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Hoa nói lên điều gì”

  1. Nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc chứng tỏ độc lập, chủ quyền của dân tộc ta, của nước ta, thể hiện nước ta ngang hàng với Trung Quốc, không phải là nước phụ thuộc.

    Trả lời
  2. – Khẳng định độc lập, chủ quyền của nước ta.

    – Thể hiện nước ta ngang hàng với Trung Quốc, không phải là nước phụ thuộc.

    Trả lời

Viết một bình luận