Viết các biểu thức dưới dạng tổng : (x^2-6z)(x^2+6z) (2x-5/2y)^2 (2x^2+5/2y)^2 (x+3/4y^2)^2 (5x+2y)^2 64-25x^2

Photo of author

By Mary

Viết các biểu thức dưới dạng tổng :
(x^2-6z)(x^2+6z)
(2x-5/2y)^2
(2x^2+5/2y)^2
(x+3/4y^2)^2
(5x+2y)^2
64-25x^2
Viết một bình luận