Viết cho iem mấy kí hiệu hóa hay xài vs lại mấy công thức về hóa nha ( cần dùng cjo lớp 8 í ạ ) Mơn nhìu nja ~~

Photo of author

By Julia

Viết cho iem mấy kí hiệu hóa hay xài vs lại mấy công thức về hóa nha ( cần dùng cjo lớp 8 í ạ )
Mơn nhìu nja ~~
Leave a Comment