viết chương trình làm game chơi nối gạch(chơi với máy) nếu người nào nối thành được 1 ô vuông thì được tăng 1 điểm (có 2 mức độ chơi là khó và dễ) đâ

By Clara

viết chương trình làm game chơi nối gạch(chơi với máy) nếu người nào nối thành được 1 ô vuông thì được tăng 1 điểm (có 2 mức độ chơi là khó và dễ)
đây ko phải là câu hỏi spam đâu cô ra đề đó
Viết một bình luận