Viết công thức so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh ngang bằng trong Tiếng Anh?

Photo of author

By Gabriella

Viết công thức so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh ngang bằng trong Tiếng Anh?

0 bình luận về “Viết công thức so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh ngang bằng trong Tiếng Anh?”

 1. # Born to the boss 

  So sánh hơn :                         

  $S_{1}$ + tobe ( am/ is / are ) + Adj/ Adv  + đuôi er  than + $S_{2}$ .

  * Đối với tính từ ngắn ( có 1 âm tiết ) thì Adj + đuôi er 

    Đối với tính từ dài ( hai âm tiết trở lên ) thì more + adj 

  So sánh nhất : 

  S + the  +  Adj/ Adv + đuôi est + O 

   * Đối với tính từ ngắn ( có 1 âm tiết ) thì Adj + đuôi est 

      Đối với tính từ dài ( có 2 âm tiết trở lên ) thì The + most + Adj 

  So sáng ngang bằng : 

  S + as + Adj/Adv  + as / so + Adj /Adv + as

  * Adj : Tính từ

    Adv : Trạng từ 

 2. A.Cấu trúc so sánh hơn : 

  1. Với trạng từ / tính từ ngắn : 

  eg : Quang is taller than Nam 

         Hoa run faster  than Mai 

  Form :

   *S1 + be + adj ngắn + er + than + N/pronoun

   *S1 + V(s/es) + adj ngắn + er + than + N/pronuon

  2. Với trạng từ / tính từ dài : 

  eg: Nam is more intelligent than Ba 

        Nga dances more beautifully than her friend

  Form:

      S1 + be + more + long adj     +  than + N/prounoun  

               V  + more + long adv  

  B. So sánh hơn nhất 

  1. Với tính từ , trạng từ ngắn :

  Form : S + be + the + adj ngắn + est + (in/of…)

              S + V + the + adv dài + est + (in/of..)

  eg : Quang is the tallest in her friend

  2. Với tính từ , trạng từ dài : 

  Form : S +be/verb+the most +long adj/adv+in/of/among…

  eg: Miss Hoa is th most beautiful in the miss world contest

  C. So sánh ngang bằng : 

  Form :

  (+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

  (-) S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

  eg : Water is as cold as ice. (Nước lạnh như đá.)

        Your dog is not as/so pretty as mine. (Con chó của bạn không đẹp bằng con chó của tôi.)

               

Viết một bình luận