-Vì sao nói chiến tranh giành độc lập các lục địa Anh của Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản ? Và vì sao nói cuộc cách mạng này chưa triệt để ?

By Kylie

-Vì sao nói chiến tranh giành độc lập các lục địa Anh của Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản ? Và vì sao nói cuộc cách mạng này chưa triệt để ?
Viết một bình luận