viết đoạn văn 10 câu phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong bài ca dao sau: Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày Ai

By Mackenzie

viết đoạn văn 10 câu phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong bài ca dao sau:
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo cay một hạt đắng cay muôn phần
Viết một bình luận