Viết lại câu sau sao cho nghĩa ko đổi: He has lived in New York since 2005. #NÔCOPY

By Sarah

Viết lại câu sau sao cho nghĩa ko đổi:
He has lived in New York since 2005.
#NÔCOPY

0 bình luận về “Viết lại câu sau sao cho nghĩa ko đổi: He has lived in New York since 2005. #NÔCOPY”

Viết một bình luận