Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có Khi cho H2SO4 đặc lần lượt tác dụng với Ag, Cu, Fe, Al (đặc nguội, không đun)

Photo of author

By Melody

Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có
Khi cho H2SO4 đặc lần lượt tác dụng với Ag, Cu, Fe, Al (đặc nguội, không đun)

0 bình luận về “Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có Khi cho H2SO4 đặc lần lượt tác dụng với Ag, Cu, Fe, Al (đặc nguội, không đun)”

 1. Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `2Ag + 2H_2SO_4 \to Ag_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O`

  `Cu + 2H_2SO_4 \to CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O`

  `Fe` và `Al` không có phản ứng với `H_2SO_4` đặc nguội do có hiện tượng Thụ động hóa

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                        2Ag + 2H2SO4( đặc, nguội)—> Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

                        Cu + 2H2SO4( đặc, nguội) —–> CuSO4 + SO2 + H2O

                        Al và Fe không xảy ra phản ứng

Viết một bình luận