Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có Khi cho H2SO4 đặc lần lượt tác dụng với Ag, Cu, Fe, Al (đặc nguội, không đun)

By Melody

Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có
Khi cho H2SO4 đặc lần lượt tác dụng với Ag, Cu, Fe, Al (đặc nguội, không đun)
Viết một bình luận