Viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng: a) Đi qua hai điểm A(4;3), B(2 ; -1); b) Đi qua điểm A(1 ; -1) và song song với Ox.

Photo of author

By Savannah

Viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng:
a) Đi qua hai điểm A(4;3), B(2 ; -1);
b) Đi qua điểm A(1 ; -1) và song song với Ox.

0 bình luận về “Viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng: a) Đi qua hai điểm A(4;3), B(2 ; -1); b) Đi qua điểm A(1 ; -1) và song song với Ox.”

 1. a)

  + A (4; 3) thuộc đường thẳng y = ax + b ⇒ 3 = 4.a + b (1)

  + B (2; –1) thuộc đường thẳng y = ax + b ⇒ –1 = 2.a + b (2)

  Lấy (1) trừ (2) ta được: 3 – (–1) = (4a + b) – (2a + b)

  ⇒ 4 = 2a ⇒ a = 2 ⇒ b = –5.

  Vậy đường thẳng đi qua hai điểm A(4;3), B(2 ; –1) là y = 2x – 5.

  b)

  + Đường thẳng song song với Ox có dạng y = b.

  + Đường thẳng đi qua điểm A(1 ; –1) nên b = – 1.

  Vậy đường thẳng cần tìm là y = –1.

  Chúc bạn học tốt

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. a)      Đi qua hai điểm A(4; 3) và B(2; -1)

  A(4; 3) thuộc (d) : y =ax + b nên : 4a + b = 3 (1)

  B(2; -1) thuộc (d) : y =ax + b nên : 2a + b = -1 (2)

  Từ (1), (2) ta được hệ :

    4a+b = 3

    2a + b = -1

  <=> a = 2 và b = -5

  Vậy : (d) y = 2x – 5

  1. b) Đi qua điểm A(1; -1) và song trục ox.

  (d) // Ox => (d) : y = b

  A(1; -1)  (d) : y = b nên : b = -1

  Vậy : (d) y = -1

Viết một bình luận