Viết pt đường tròn qua A(2;4) B(5;0) và tâm I nằm trên đt d: x-y-2=0

Photo of author

By Kylie

Viết pt đường tròn qua A(2;4) B(5;0) và tâm I nằm trên đt d: x-y-2=0
Leave a Comment