Viết PTHH Biểu diễn sự oxy hóa của các chất: CO,Al, C2H4, C3H6, Ba, C2H6O, Na, S

Photo of author

By Eliza

Viết PTHH Biểu diễn sự oxy hóa của các chất: CO,Al, C2H4, C3H6, Ba, C2H6O, Na, S

0 bình luận về “Viết PTHH Biểu diễn sự oxy hóa của các chất: CO,Al, C2H4, C3H6, Ba, C2H6O, Na, S”

 1. ${2CO+O_{2} \mathop{→}\limits^{t^o}2CO_{2}}$

  ${4Al+3O_{2} \mathop{→}\limits^{t^o}2Al_{2}O_{3}}$

  ${C_{2}H_{4}+3O_{2} \mathop{→}\limits^{t^o}2CO_{2}+2H_{3}O}$

  ${2C_{3}H_{6}+9O_{2} \mathop{→}\limits^{t^o}6CO_{2}+6H_{2}O}$

  ${2Ba+O_{2} \mathop{→}\limits^{t^o}2BaO_{2}}$

  ${C_{2}H_{6}O + 3O_{2}\mathop{→}\limits^{t^o}2H_{2}O+2CO_{2}}$

  ${4Na+O_{2} \mathop{→}\limits^{t^o}2Na_{2}O}$

  ${S+O_{2} \mathop{→}\limits^{t^o}SO_{2}}$

Viết một bình luận