Viết PTHH cho dãy biến hóa sau: S->SO2->H2SO3->Na2SO3->SO2->SO3 Giải giúp e với! E cảm ơn nhiều ạk!

By Sarah

Viết PTHH cho dãy biến hóa sau:
S->SO2->H2SO3->Na2SO3->SO2->SO3
Giải giúp e với! E cảm ơn nhiều ạk!

0 bình luận về “Viết PTHH cho dãy biến hóa sau: S->SO2->H2SO3->Na2SO3->SO2->SO3 Giải giúp e với! E cảm ơn nhiều ạk!”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   S + O2→ SO2

    SO2 + H2O→H2SO3

  H2SO3+ 2NaOH→Na2SO3+2H2O

  Na2SO3+2HCl→2NaCl+ SO2 + H2O

  2SO2 +O2→2SO3

  Trả lời

Viết một bình luận