Viết PTHH phản ứng cháy của các chất sau trong oxi: H2; Mg; Cu; S; Al; C và P. Biết sản phẩm tạo thành là: H2O; MgO; CuO; SO2; Al2O3; CO2; P2O5.

Photo of author

By Camila

Viết PTHH phản ứng cháy của các chất sau trong oxi: H2; Mg; Cu; S; Al; C và P. Biết sản phẩm tạo thành là: H2O; MgO; CuO; SO2; Al2O3; CO2; P2O5.
Leave a Comment